Odluke i zaključci sa sjednice Vijeća ministara BiH

Autor
Veličina slova: Decrease font Enlarge font

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici upoznato je sa Informacijom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o preporukama Evropske komisije koje se odnose na Strategiju usklađivanja propisa BiH s pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti zaštite okoliša/životne sredine Bosne i Hercegovine.

Foto: FENA

Strategija usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti zaštite okoliša/životne sredine BiH koju je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Riječ je o strateškom planiranju procesa aproksimacije, čime se stvaraju uvjeti za unapređenje zaštite okoliša putem sredstava IPA za ovu oblast.

 

PODRŠKA UČEŠĆU BiH NA SAJAMSKIM MANIFESTACIJAMA U INOZEMSTVU

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o rasporedu sredstava tekućih grantova namijenjenih učešću Bosne i Hercegovine na sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u 2018. godini radi promocije privrede BiH u inozemstvu.

Odlukom je sa ukupno 350 hiljada KM u rasponu od pet do 45 hiljada KM podržano učešće Bosne i Hercegovine na 13 prestižnih sajamskih manifestacija u inozemstvu, a dio novca izdvojen je i za rad Trgovinskog predstavništva u Istanbulu.

Vanjskotrgovinska komora BiH će za učešće na ovim sajamskim manifestacijama izdvojiti vlastita sredstva i pridružiti ih sredstvima Ministarstva vanjskih poslova.

Za realizaciju Odluke zadužuju se Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH.

 

UVODE SE PRIZNANJA ZA ISELJENIKE I ISELJENIČKE ORGANIZACIJE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o kriterijima i dodjeli priznanja za iseljenike i organizacije iseljeništva iz Bosne i Hercegovine uz prihvaćenu korekciju na sjednici.

Priznanje istaknutim pojedincima u iseljeništvu i organizacijama iseljeništva BiH najviše je priznanje koje Bosna i Hercegovina dodjeljuje za izuzetan doprinos u jačanju veza iseljeništva sa BiH u cilju priznanja dosadašnjeg rada i podsticanja daljnje saradnje sa BiH u različitim oblastima društvenog života.

Priznanja će se dodjeljivati u oblastima privrede, nauke i obrazovanja, kulture i informiranja, profesionalnog i amaterskog sporta, zdravstva i socijalne zaštite te filantropskih i dobrotvornih aktivnosti.

Priznanja će se dodjeljivati svake druge godine, a iz svake oblasti dodjeljuje se jedno priznanje pojedincu ili organizaciji.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH na svojoj web-stranici objavljivat će javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu ovih priznanja.

 

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA I NADOGRADNJA SPRATA ZA SMJEŠTAJ TUŽILAŠTVA BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o odobrenju višegodišnjeg projekta "Rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata za smještaj Tužilaštva Bosne i Hercegovine", vrijednog 4.237.000,00 KM.

Projekt se finansira iz Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, od čega je u periodu 2013. - 2018. godina finansiran iznos od 3.780.000,00 KM, a u 2019. godini bit će osigurano 457.000,00 KM.

 

DESET HILJADA KM ZA DIGITALIZACIJU ARHIVSKE GRAĐE

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o odobravanju 10.000,00 KM iz tekuće budžetske rezerve za provođenje Sporazuma o sukcesiji, Aneks "D" koji se odnosi na digitalizaciju arhivske građe bivše SFRJ.

 

AKTIVNOSTI NA IZRADI OKVIRNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA STRANACA U BiH

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju o realizaciji zaključka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u vezi sa aktivnostima na izradi Okvirne politike zapošljavanja stranaca u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo civilnih poslova će, u saradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u oblasti rada, zapošljavanja i boravka stranaca, pripremiti prijedlog okvirne politike zapošljavanja stranaca u Bosni i Hercegovini i dostaviti ga Vijeću ministara BiH na usvajanje.

 

INFORMACIJA O PRIJENOSU ZNANJA IZ ISELJENIŠTVA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o prijenosu znanja iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu.

Informacija, između ostalog, daje prikaz ljudskih resursa, odnosno naučnog i stručnog potencijala iseljeništva iz BiH, organizacija naučne dijaspore, aktivnosti  koje provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i drugi akteri u prijenosu znanja iz iseljeništva u javne institucije i privatni sektor u našoj zemlji.

Prema statističkim podacima zemalja prijema, kojima raspolaže Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, pripadnici iseljeništva iz BiH su izuzetno dobro obrazovani. Posebno visok procenat visokoobrazovanih iseljenika zabilježen je u Australiji (54,6%), SAD-u (41,5%), Švedskoj (29%) i Norveškoj (38%).

Rezultati istraživanja "Mapiranje dijaspore", provedenog u drugoj polovini 2017. godine u okviru projekta "Dijaspora za razvoj", potvrđuje da je najveći broj stručnog kadra u iseljeništvu zainteresovan za doprinos razvoju BiH upravo putem prijenosa znanja i vještina.

Značajna saradnja u proteklom periodu ostvarena je s Bosanskohercegovačko-američkom akademijom umjetnosti i nauka - BHAAAS, koja okuplja oko 320 priznatih stručnjaka u oblastima medicine, prirodnih nauka, tehničkih, društvenih i humanističkih nauka, te umjetnosti i kulture. Pomoć koju BHAAAS pruža doniranjem medicinske opreme bolnicama i kliničkim centrima u cijeloj BiH premašila je pola miliona američkih dolara, a vrijednost doniranog ličnog rada njenih članova za BiH u ovoj oblasti veća je od 300 hiljada američkih dolara.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nastavit će sa aktivnostima na prijenosu znanja iz iseljeništva u BiH, kao i aktivnostima kojima će se omogućiti sistemsko uređenje prijenosa njihovog znanja uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva vanjskih poslova BiH u skladu s nadležnostima.  

 

ZAŠTITA DJECE POGOĐENE IZBJEGLIČKOM KRIZOM OD SEKSUALNE ZLOUPOTREBE

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju u vezi sa specijalnim izvještajem "Zaštita djece pogođene izbjegličkom krizom od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe" sa preporukama Lanzarote komiteta.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će ovu informaciju i preporuke dostaviti Ministarstvu sigurnosti BiH i Operativnom štabu, kao i vladama entiteta i Brčko distrikta BiH.

Institucije kojima će preporuke biti dostavljene dužne su periodično izvještavati Vijeće ministara BiH o ispunjavanju ovih preporuka.

 

PROVOĐENJE PREPORUKA KOMITETA ZA PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM

Vijeće ministara je usvojilo Informaciju o realizaciji zaključaka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 110. sjednice održane u julu ove godine i pregled aktivnosti u vezi s realizacijom hitnih preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom UN-a i dokument "Odgovor Bosne i Hercegovine o provođenju preporuka  Komiteta za prava osoba sa invaliditetom iz stavova 11. i 29. zaključnih razmatranja o Inicijalnom izvještaju Bosne i Hercegovine".

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će u saradnji sa Vijećem za osobe sa invaliditetom sačiniti program praćenja provođenja preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom do 2020. godine, i o tome obavijestiti nadležne vlade entiteta i Brčko distrikta BiH.

Program će biti korišten za prikupljanje informacija i izvještavanje Komiteta o provođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

 

SASTANAK PODODBORA ZA EKONOMSKA I  FINANSIJSKA PITANJA TE STATISTIKU

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju o održavanju trećeg sastanka Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja te statistiku, Mostar, 15. i 16. novembar 2018. godine.

Usvojen je dokument i imenovana delegacija za diskusiju za  ovaj sastanak, a Direkcija za evropske integracije će u saradnji s nadležnim institucijama u BiH provesti sve preostale pripremne radnje za  njegovo održavanje.

 

PRAVILNIK O SISTEMIMA KVALITETA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, donijelo je Pravilnik o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, koji je usklađen sa evropskim standardima u ovoj oblasti

Cilj je osigurati uvjete za pošteno tržišno takmičenje za proizvođače sa karakteristikama i obilježjima proizvoda sa dodatnom vrijednošću i potrošačima omogućiti dostupnost pouzdanih informacija o takvim proizvodima.

Također, na ovaj način bit će osigurano poštivanje prava intelektualnog vlasništva, cjelovitosti unutrašnjeg tržišta u smislu obavještavanja kupaca i potrošača o obilježjima i svojstvima proizvodnje tih proizvoda,  npr. oznake geografskog porijekla.

 

REALIZACIJA ZAKLJUČAKA

Vijeće ministara BiH razmotrilo je realizaciju zaključaka  donesenih u periodu od 1. 1. do 30. 6. 2018. godine.

U ovom periodu 30 institucija realiziralo je 426 od ukupno donesenih 469 zaključaka.

Ministarstva i druge institucije koje nisu u potpunosti realizirale zaključke Vijeća ministara zaduženi su da ih bez daljnjeg odgađanja u cijelosti provedu, a da za zaključke čija realizacija zahtijeva duži period ili saradnju s drugim institucijama ubrzaju aktivnosti na njihovoj realizaciji.

Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Vijeća ministara treba biti prioritet svih ministarstava i drugih institucija, čime se doprinosi efikasnosti rada Vijeća ministara BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.


(FENA)

Pošaljite Facebook komentar